Huisregels

 1. Algemeen
  Het doel van MBC Xtrail is om mountainbiking in het algemeen, en de lokale mountainbikers in het bijzonder, een platform te bieden met gerelateerde activiteiten als training, clubritten en op individueel niveau wedstrijden. Dit voor zowel jeugd als senioren.
  In deze huisregels wordt, tenzij uit het zinsverband anders blijkt, verstaan onder:
  a) statuten: de statuten van MBC Xtrail.
  b) bestuur: het bestuur van de MBC Xtrail.

 

 1. Leden
  a) De leden zijn: gewone leden. Artikel 4 van de statuten is in deze van toepassing.
  b) Degene die als lid wil worden toegelaten geeft zich daartoe schriftelijk, op bij het secretariaat. Aanmelding verloopt via het formulier op de website.
  c) Acceptatie van het lidmaatschap is pas definitief nadat de contributie voor dat verenigingsjaar is voldaan.

 

 1. Bestuur
  a) Het bestuur is belast met de algehele leiding van de MBC Xtrail, tenzij door de statuten anders wordt bepaald. Het bestuur treedt, na onderling overleg, bij toerbeurt af.
  b) De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Deze draagt zorg voor ‘t naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement en andere bepalingen binnen de vereniging. De voorzitter vertegenwoordigt, samen met de secretaris, de vereniging in rechte.
  c) De secretaris voert de administratie van de vereniging. Deze is belast met ‘t notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken, de vereniging betreffende, worden erdoor ondertekend. De secretaris houdt een ledenlijst bij en/of een register, waaruit ‘t bestand van de leden binnen de vereniging moet blijken.
  Het verenigingsarchief wordt door de secretaris bijgehouden en bewaard.
  d) De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt verslag van de financiële zaken. De penningmeester maakt een balans op per jaar. Deze doet uitgaven volgens de, op de jaarvergadering goedgekeurde, begroting, of door het bestuur besloten zaken, die in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn.
  De penningmeester voert ook een (leden-) administratie waaruit de betaling van de contributie door de leden kan worden vastgesteld.
  e) Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, die de voorzitter, bij afwezigheid, vervangt in al zijn/haar functies.
  f) Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, deelt de door haar genomen besluiten mede op elke eerstvolgende bestuursvergadering. Deze besluiten dienen te worden opgenomen in de notulen.
  g) In de maand januari van elk verenigingsjaar schrijft het bestuur een algemene leden(=jaar)vergadering uit. Het bestuur houdt zich het recht voor om voorstellen, welke niet op de agenda zijn geplaatst, niet in behandeling te nemen.
  h) Geen der bestuursleden, commissieleden, adviseurs of andere hierbij niet genoemden kunnen, uit naam van de vereniging, in- of aankopen doen, behoudens die welke in de begroting zijn goedgekeurd. In andere gevallen dient eerst een bestuursbesluit genomen te worden over de aan te schaffen materialen of goederen.

 

 1. Lidmaatschap
  a) De lidmaatschapsvormen zijn als volgt verdeeld (lidmaatschap loopt van januari tot en met december):
 • Basis lid (excl. NTFU lidmaatschap). Dit lidmaatschap geldt eveneens voor leden die reeds NTFU-lid zijn via een andere vereniging.
 • Volledig lid (incl. NTFU lidmaatschap).
 • Jeugdleden t/m 14 jaar (incl. NTFU lidmaatschap).
 • XL-lidmaatschap (volledig lid worden per 1 september in een bepaald jaar, verplicht tot lidmaatschap tot en met december in het daaropvolgende jaar).
 1. b) De verenigingscontributie van de MBC Xtrail wordt elk jaar op de algemene leden(=jaar)vergadering, op voorstel van het bestuur, door de vergadering, vastgesteld, waarna die contributiebedragen op de website gepubliceerd worden.
  c) Voor bestaande leden dient de contributie voor een jaar betaald te worden uiterlijk eind januari.
  d) Voor nieuwe leden dient de contributie uiterlijk aan het einde van de maand van aanmelding betaald te zijn.
  e) Bij eventuele wanbetaling van contributie, na de gebruikelijke aanmaningen, wat ontheffing uit het lidmaatschap tot gevolg heeft gehad, is men bij een nieuw lidmaatschap verplicht om niet betaalde contributie, alsnog te voldoen (betreffende het jaar van royement).

 

 1. Vergoedingen
  Niemand binnen de vereniging, zowel leden als bestuursleden, kunnen aanspraak maken op vergoedingen op welke wijze dan ook anders dan vooraf met schriftelijke toestemming van het bestuur bevestigde gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging.

 

 1. Verantwoordelijkheden
  a) Het bestuur, de leden van de commissie(s), trainers, begeleiders en of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen bij clubgerelateerde activiteiten of het gebruik van club-faciliteiten.
  b) Alle leden zijn verplicht er voor zorg te dragen dat de door hen gebruikte fiets in goede staat verkeerd tijdens fietsactiviteiten.
  c) Alle leden zijn verplicht een valhelm te dragen tijdens clubgerelateerde fietsactiviteiten waaronder begrepen de verplaatsing per MTB van en naar de locatie van de activiteit.
  d) Het is niet toegestaan zonder toestemming van een beheerder en/of instructeur de club-faciliteiten te gebruiken.
  e) Aanwijzingen van een door de club aangewezen instructeur/beheerder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
  f) Veroorzaakte schade aan clubeigendommen dient door de veroorzaker vergoed te worden.
  g) Leden worden geacht zich bij toerbeurt als vrijwilliger in te zetten bij clubgerelateerde activiteiten.

 

 1. Clubkleding
  a) Clubkleding bij MBC Xtrail bestaat uit:
 • Een egaal zwarte fietsbroek zonder reclame (merk, lengte, soort stof en zeem vrij te bepalen).
 • Een Xtrail clubshirt. Xtrail biedt de clubshirts met zowel lange als korte mouw in kinder-, dames- en herenmaten en modellen. Er zijn tevens (niet verplichte) warme wintervesten en mouwloze windvestjes verkrijgbaar.
 1. b) Aankoop van een MBC Xtrail clubshirt en het dragen er van tijdens clubgerelateerde fietsactiviteiten is verplicht.
  c) Alle deelnemers aan externe fietsactiviteiten wordt ten zeerste geadviseerd om clubkleding te dragen.
  d) In bruikleen gegeven clubkleding moet binnen een maand worden ingeleverd nadat het lidmaatschap is opgezegd door het lid of de vereniging.

 

 1. Slot
  Alle wijzigingen in deze huisregels moeten in een ledenvergadering worden goedgekeurd.

Versie November 2017